Мониторинг

Klauzula informacyjna do monitoringu wizyjnego w Bilax s p. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy:

Administrator danych i jego dane kontaktowe

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BILAX Sp. z o.o., ul. Ryska 1, 15-008 Białystok, zwany dalej ADO.

Przetwarzanie danych

  1. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zabezpieczenia mienia, zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym, tj. w pomieszczeniach oraz na terenie wokół przedsiębiorstwa, a także w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ADO na szkodę. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 222 kodeksu pracy oraz art. 6 ust 1 pkt f) RODO (jest to prawnie uzasadniony interes ADO).
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów

Okres przechowywania danych

  1. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub ADO poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

Odbiorcy danych

  1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa (np. policja, sądy) oraz  umów (np. podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony osób lub mienia na rzecz ADO)

Prawa

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprzedzamy, iż zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w szczególności z art. 15-23 RODO.

 

  1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy RODO.