Projekt Unijny

tender logo

BILAX sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki.

Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra Logistyczne na realizację projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-0060/18 pt. „Zwiększenie możliwości przeładunkowych w Centrum Logistycznym w Siemianówce”.

Celem głównym realizowanego projektu jest polepszenie warunków do rozwoju MŚP.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

Zwiększenie możliwości przeładunku i magazynowania towarów;
Zapewnienie sprawnej obsługi klientów;
Wprowadzenie dodatkowych usług, dzięki współpracy z lokalnymi podmiotami zewnętrznymi;
Wprowadzenie nowych usług do oferty;
Stymulowanie konkurencyjności podmiotów MSP funkcjonujących w otoczeniu centrum logistycznego poprzez pobudzenie i ułatwienie wymiany towarowej i rozwoju usług towarzyszących.
Wartość projektu: 3 251 546,23 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 523 882,78 PLN.